Voorwaarden

Algemene factuur – en verkoopsvoorwaarden toepasselijk op alle vennootschappen behorend tot de ATS groep:

 

Algemene verkoopsvoorwaarden ATS Groep.

 

Prijzen:

Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen, exclusief BTW, opgemaakt volgens de geldende grondstofprijzen op de offertedatum.

Levertermijn:

De goederen worden geleverd binnen de in de offerte opgegeven termijn, behoudens tussentijdse verkoop.

Levering:

Franco vanaf 125.00 EUR netto; voor een bestelling minder dan 125.00 EUR wordt 12.50 EUR kosten aangerekend.
De goederen, zelfs franco verzonden, worden vervoerd op risico van de koper.

Betaling:

Dertig dagen vanaf factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

In geval van vertraging in de betaling zal de in gebreke blijvende partij van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de andere partij volgende verschuldigd zijn:
1) een nalatigheidintrest vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de effectieve en integrale betaling ervan, berekend aan een intrestvoet zoals bepaald in de Wet op de betalingsachterstand inzake handelstransacties;

2) daarenboven, de vergoeding van alle door de vertraging in de betaling ontstane invorderingskosten, met een minimum van 10% van de hoofdsom of het onbetaald gebleven saldo ervan, dit bedrag zal evenwel niet lager zijn dan 500,00 euro .

Eigendomsvoorbehoud:

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de goederen volledig betaald zijn. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat het risico op beschadiging of teniet gaan van de goederen vanaf de levering overgaat op de koper.

Geldigheidsduur:

Deze offerte is geldig gedurende één maand, behoudens tussentijdse verkoop.

Garantie:

De door de verkoper verleende garantie is beperkt tot de garantie die door de fabrikant wordt gegeven, zowel in de tijd als wat de voorwaarden ervan betreft.

Klachten:

De geleverde goederen moeten bij levering op zichtbare gebreken worden onderzocht en eventuele klachten daaromtrent moeten onmiddellijk schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. De klant dient elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken direct, en alleszins uiterlijk binnen de acht dagen na de ontdekking ervan, schriftelijk aan de verkoper te melden.

Zolang alle aan de verkoper verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de klant, is de verkoper, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag.

 

Algemene factuurvoorwaarden ATS Groep.

Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, gebeurt betaling ofwel in contanten tegen kwijting ofwel door overschrijving op de aangegeven financiële rekening. In het laatste geval wordt de betaling geacht te zijn gedaan vanaf het ogenblik dat de gelden op de voornoemde rekening worden gecrediteerd.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen vanaf de factuurdatum, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

In geval van vertraging in de betaling zal de in gebreke blijvende partij van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de andere partij volgende verschuldigd zijn:
1) een nalatigheidintrest vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de effectieve en integrale betaling ervan, berekend aan een intrestvoet zoals bepaald in de Wet op de betalingsachterstand inzake handelstransacties;

2) daarenboven, de vergoeding van alle door de vertraging in de betaling ontstane invorderingskosten, met een minimum van 10% van de hoofdsom of het onbetaald gebleven saldo ervan, dit bedrag zal evenwel niet lager zijn dan 500,00 euro

Elke klacht in verband met een factuur dient binnen de acht dagen vanaf de factuurdatum schriftelijk aan de verkoper worden gemeld.

In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken en desgevallend het vredegerecht van de plaats van de vennootschapszetel van de verkoper bevoegd.

Zolang alle aan de verkoper verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de klant, is de verkoper, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag.

Het niet betalen van  één der facturen op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande bedragen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag of voordien toegestane betalingsvoorwaarden, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het niet nakomen door de klant van de betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen geeft de verkoper het recht om zonder ingebrekestelling of verwittiging zijn  verplichtingen uit hoofde van alle lopende overeenkomsten tussen partijen op te schorten of onmiddellijk de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, en dit zonder de mogelijkheid door de koper enige schadevergoeding te eisen om welke reden ook. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de rechten van de verkoper om bijkomende schadevergoeding  te vorderen van de koper.